Hva vil det si å bli forfulgt?

Hvis du kan kjenne igjen og beskrive hvordan det er å bli forfulgt, så er du absolutt ikke alene. På våre kurser og seminarer opplever vi at mange kvinner og jenter rapporterer om dette – enten som en helt konkret og sterk følelse, eller som en faktisk, bevislig hendelse.

Før vi går videre med temaet må vi dog først beskrive nærmere hva vi mener med forfulgt/fulgt etter – noe som også kan dekkes av begrepet «stalking», eller personforfølgelse. Stalking og forfølgelse, er for oss to nokså atskilte ting som likevel kan gripe inn i hverandre.

Stalking (personforfølgelse) kan være en person som nær sagt er besatt av å følge deg i det daglige – personlig, så vel som via sosiale medier, via kontakt på telefon eller per brev, via bekjente, familie osv.

Stalking/forfølgelse kan også beskrive det å fysisk bli fulgt etter av en person. Dette kan være en som har onde hensikter, eller vurderer å gjennomføre no der og da, eller det kan være en «klassisk stalker». Du skjønner da sikkert hvorfor vi sier at disse to formene for forfølgelse kan overlappe, eller gripe inn i, hverandre.

Hva er stalking?

Bladet Kvinner og Klær hadde en interessant artikkel om temaet i desember 2016. Her ble en stalker beskrevet på denne måten: «En stalker er en person med en besettelse for en annen person, enten basert på hat eller kjærlighet.» Artikkelen – som du absollutt bør lese – viser til nasjonale og internasjonale studier. Disse studiene forteller at om lag 12-16 prosent kvinner og 4-7 prosent av menn risikerer å bli utsatt for personforfølgelse en gang i løpet av livet.

Artikkelen fortsetter med å beskrive fenomenet personforfølgelse, og viser hva som ofte kjennetegner ofre, så vel som utøverne. Det vises til følgende interessante ting: «Fellesnevneren er at en stalker ikke tar et nei for et nei, og fortsetter å vie oppmerksomhet til sitt offer».

Dette er ikke så rent lite skremmende all den tid vi vet – beskrevet blant annet i boka «The Gift of Fear» av Gavin de Becker – at dette å ikke ta nei for et nei er et klart faresignal – det er ett av flere signaler på at du kan ha å gjøre med en ekstrem voldspersonlighet… Disse signalene kalles i boka for Pre-Incident Indicators, eller forvarsler om du vil.

Som et sidenotat bør det her nevnes at denne boka er noe som absolutt bør leses og forstås av alle som er opptatt av selvforsvar og personlig sikkerhet. Boka, som i bunn og grunn handler om intuisjon og hvordan den kan hjelpe oss, er aktuell, praktisk, lettlest, interessant … og tidvis også skremmende.

Hovedingrediensen i denne artikkelen, ihvertfall slik vi ser det, er at disse mennene – som da ikke aksepterer et nei – ofte velger seg ut kvinner som er dårlige på å si nei. Og hvis du da sier at dette også har med grensesetting, personlig trygghetsarbeid og grunnleggende selvforsvar å gjøre… vel da har du etter vårt syn helt rett.

Riktig og fornuftig trening og opplæring i kampsport, selvforsvar eller annet tilsvarende, kan definitivt bidra til at individet raskere kan beskrive, definere og sette grenser, samt gjennomføre nødvendig grensesetting i det daglige.

Fysisk forfølgelse

Det som er en kjennsgjerning – blant annet ved å snakke med kriminelle og ofre, og også studere et anselig antall hendelser, er at forfølgelse svært ofte benyttes som en strategi av overfallsmenn, ransmenn, voldtektsmenn m.m. I korte trekk går dette ut på å vurdere situasjonen og et potensielt offer før man evt. slår til.

Spørsmålet er da hva du kan gjøre dersom du har denne intuitive følelsen av, eller gjerne også bevisstheten om, at du blir fulgt etter? Dette er noe vi går detaljert inn på i vår nettbaserte opplæring. Det er svært mange faktorer og tiltak rundt dette – alt for mange til å drøfte det her.

I korte og generelle trekk går det likevel ut på å kjenne igjen mønsteret og å bryte det der hvor det er minst gavnlig for gjeningsmannen og mest gavnlig for deg som potensielt offer. Dette kan være å konfrontere forfølgeren, vende om, søke assistanse og andre tilsvarende mottiltak. Uansett er første skrittet å begynne å lytte til og stole på intuisjonen din, og også unngå faktorer som reduserer årvåkenheten din – mobiltelefoner, musikk på ørene m.m.

En virkelig hendelse

Denne videoen viser etter hva vi har forstått en reell situasjon her til lands. Hendelsen er fanget opp av et åvervåkingskamera, og viser en kvinne som blir fulgt etter av vedkommende som senere overfaller og etter sigende voldtar henne. Denne videoen viser hvor skremmende enkelt det er for en gjerningsmann å følge etter en person som (nokså åpenbart) er beruset og opptatt av å snakke i mobiltelefonen. Tragisk, men sant.

Kontakt Oss:

Ta kontakt med spørsmål, kommentarer eller ønsker! Vi kan gjerne ringe deg hvis det skulle passe best. Evt. gå til vår kontaktside her.

Om Våre Tjenester:

Foredrag

Informasjon: Her

Privattrening

Informasjon: Her

Grupper

Informasjon: Her

Kvinnekurser

Informasjon: Her

Spesialkurser

Informasjon: Her

Åpne kurser

Informasjon: Her

Yrkeskurser

Informasjon: Her

Klubber

Informasjon: Her

Online læring

Informasjon: Her